Nieuwsbrief
Inloggen
 
Algemene Voorwaarden van Softmaat

 

Algemene voorwaarden van Converging Lines B.V., versie 2015.

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

onder nummer 28087644, Augustus 2015

 

 


Artikel 1. Definities

1. Softmaat is een handelsmaatschappij van de besloten vennootschap Converging Lines B.V., ingeschreven onder nummer 28087644 bij de Kamer van Koophandel , hierna genaamd: ”Converging Lines”;

2. Opdrachtgever: de rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening

van beroep of bedrijf, welke met Converging Lines een overeenkomst van opdracht aangaat;

3. Overeenkomst van opdracht: de overeenkomst waarbij Converging Lines zich verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst diensten te leveren tegen betaling van een overeengekomen vast bedrag, dan wel het op de gebruikelijke wijze berekende loon, dan wel een redelijk loon zoals bedoeld in artikel 7:405 e.a. BW.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten vanuit Converging Lines, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.

2. Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Converging Lines uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Offerte: inspanningsverplichting

1. De door Converging Lines gemaakte offertes zijn vrijblijvend en houden gelding tot een verloop van maximaal 30 dagen na dagtekening, tenzij anders overeengekomen.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Alle diensten vanuit Converging Lines worden geleverd op basis van door de opdrachtgever aangeleverde schriftelijke specificaties of ontwerpen. Wijzigingen of afwijkingen van de oorspronkelijke gegevens leiden tot wijzigingen in de kosten.

5. Alle diensten van Converging Lines worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover Converging Lines in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

 

Artikel 4. Termijnen

1. Indien tussen opdrachtgever en Converging Lines een termijn is overeengekomen waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen -, of (b) de noodzakelijke bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en Converging Lines in overleg over een nieuwe termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd.

2. Termijnen waarbinnen de diensten dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en Converging Lines overeengekomen is.

 

Artikel 5. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Converging Lines naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Converging Lines te stellen. Converging Lines bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

2. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Converging Lines verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Converging Lines zijn verstrekt heeft Converging Lines het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Converging Lines - bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Opdrachtgever vrijwaart Converging Lines voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.

5. Eventueel door Converging Lines gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade aan de zijde van Converging Lines, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de Converging Lines overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 6. Feitelijk Converging Lines

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de entiteit Converging Lines en aldus niet door of vanwege een individuele medewerker, ongeacht of opdrachtgever de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers.

2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

3. Converging Lines heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

 

Artikel 7. Meerwerk

1. Indien Converging Lines op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, dan zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Converging Lines.

2. Converging Lines kan verlangen dat voor de betreffende meerwerkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 8. Honorarium

1. De door Converging Lines uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

2. Naast het honorarium worden de door Converging Lines gemaakte onkosten en de declaraties van door Converging Lines ingeschakelde derden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3. Converging Lines heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Converging Lines gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

6. Over alle door opdrachtgever aan Converging Lines verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Converging Lines gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

3. Indien opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Converging Lines gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, voor het maximale bedrag dat is toegestaan. Ter bepaling van dit bedrag kan in uitzonderlijke gevallen worden geconfirmeerd aan hetgeen daaromtrent is bepaald in het Besluit Buitengerechtelijke incassokosten 2012.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Converging Lines daartoe aanleiding geeft, is Converging Lines van opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Converging Lines te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Converging Lines gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Converging Lines uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 10. Elektronische correspondentie: facturatie

1. Facturatie geschiedt digitaal. opdrachtgever en Converging Lines zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

2. De data-uittreksels uit de computersystemen van Converging Lines gelden als voldoende bewijs van (de inhoud en de datum van) de verzonden elektronische communicatie en facturatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 

Artikel 11. Garantie

1. Converging Lines kan geen enkele garantie geven voor het sluitend zijn van enige uitkomst van een uitgevoerd onderzoek. Wel garandeert Converging Lines dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan hetgeen mag worden verwacht van een redelijk handelend, redelijk bekwaam vakgenoot, alsmede dat de dwingendrechtelijke zorgplicht in acht is genomen.

2. Als blijkt dat een opdracht niet zonder meer deugdelijk is uitgevoerd, zal Converging Lines de keuze maken of er herstel- dan wel vervangingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Converging Lines is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht, dan wel van bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van Converging Lines.

2. Indien Converging Lines aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar voor het betreffende geval uitkeert, dan wel maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Converging Lines is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

4. Opdrachtgever vrijwaart Converging Lines voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Converging Lines nimmer aansprakelijk.

Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Converging Lines bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Converging Lines steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

6.Partijen zijn gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

 

Artikel 13. Klachten

1. Klachten welke zien op de verleende diensten dienen schriftelijk binnen tien (10) dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.

2. Klachten welke zien op de factuur dienen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend.

3. In geval van een terecht uitgebrachte klacht zullen partijen nader overleg voeren over een minnelijke oplossing van de betreffende kwestie.

 

Artikel 14. Overmacht

In geval van overmacht en in het geval dat Converging Lines door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Converging Lines kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

1. Converging Lines is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapportages, tekeningen, ontwerpen, omschrijvingen c.q. adviezen, software en dergelijke, tenzij anders overeengekomen.

2. Na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Converging Lines verschuldigde, komt aan de opdrachtgever ter zake het voorgaande slechts een gebruiksrecht toe, tenzij hieromtrent iets anders is overeengekomen.

3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de door Converging Lines geleverde werkzaamheden c.q. bewerkte zaken aan te wenden voor verkoop- of promotiedoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van Converging Lines.

4. De opdrachtgever zal de bewerkte zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het doel op basis waarvan de overeenkomst tussen partijen is gesloten.

5. Opdrachtgever is aan Converging Lines per overtreding van de bepalingen van dit artikel een boete verschuldigd van € 25.000, --. Deze boete wordt naast de schadevergoeding op grond van de wet gevorderd.

6. Opdrachtgever vrijwaart Converging Lines tegen elke aanspraak van een derde gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht dat mogelijk rust op door de opdrachtgever aangeleverde stukken.

 

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud (gebruiksrecht)

1. Na levering blijft Converging Lines eigenaar van geleverde rapportages, tekeningen, ontwerpen, adviezen, software zaken en dergelijke, en de daarop rustende rechten zolang opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of elke andere tussen partijen bestaande overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de betreffende overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

3. Nadat Converging Lines zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Converging Lines toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4. Als Converging Lines geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Converging Lines te verpanden.

5. Eerst na voldoening van al hetgeen de opdrachtgever verplicht is geworden uit hoofde van deze en andere tussen partijen bestaande overeenkomsten staat het opdrachtgever vrij om het gebruiksrecht op het geleverde voor eigen beheer aan te wenden. Het (al dan niet tegen betaling) verhandelen van de bestaande gebruiksrechten valt geenszins onder aanwenden voor eigen beheer.

 

Artikel 17. Opzegging

1. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever tenminste het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Converging Lines opgegeven uren voor diensten die reeds ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

2. Bij voortijdige opzegging is de opdrachtgever tevens gehouden de onkosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht te vergoeden, de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden, alsmede mogelijke schade welke Converging Lines door de opzegging lijdt. In beginsel wordt de opdrachtgever in dat geval een percentage van 15% van de gehele overeengekomen som verschuldigd, tenzij de daadwerkelijke som conform hetgeen hieromtrent is bepaald in boek 6 artikel 400 e.v. Burgerlijk Wetboek hoger uitvalt.

3. Opzegging dient geschreven (per e-mailbericht) te geschieden.

4. Indien Converging Lines tussentijds opzegt, heeft opdrachtgever recht op medewerking van Converging Lines bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van gewichtige redenen welke tot de opzegging hebben geleid. Voor deze redenen wordt aangeknoopt bij lid 5.

5. Converging Lines heeft het recht de overeenkomst zonder verdere medewerking, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

- opdrachtgever niet tijdig de voorschotten en facturen voldoet;

- opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd

of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding,

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Converging Lines zaakdoende is, tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is verklaard.